ขอแสดงความยินดีกับ กับ อ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส เนื่องในโอกาสศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อุ่นสมบัติ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25 รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม , ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท, รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย, อ.นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร, อ.พญ. อรนิช นาวานุเคราะห์, อ.พญ. ภัทรจิต ภัทโรดม, พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย, พญ. กมลวรรธก์ สุทธิภูล รวมด้วยบุคลากรของภาควิชา นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์และบุคลากรที่อยู่ในระบบออนไลน์ ร่วมแสดงความยินดี กับ อ.นพ.หฤษฎ์  ปัณณะรัส เนื่องในโอกาสลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท (MSc.) หัวข้อ Public Health (MPH) ณ  Imperial  College London สหราชอาณาจักร ด้วยทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา