รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ประจำปี 2562-2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ประจำปี 2562-2564 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช ให้กับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และนวัตกรรม หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ

โอกาสนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชุเกียรติ
ของภาควิชา ประจำปี 2562-2564 นี้มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.มุกดา ตฤษณานนท์ ได้รับรางวัลในกลุ่มผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล (ถึงแก่กรรม)
2. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
3. ผศ.พญ.มยุรี หอมสนิท
4. นพ.สิขริณญ์ อุปะละ (ตปท)
5. คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ