การตรวจประเมินเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) จึงได้รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน (WFME2015) ตามนโยบายของแพทยสภา ทั้งนี้ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ได้แก่ (1) รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง (2) ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล (3) นพ.อานนท์ วรยิ่งยิง

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รวมทั้งคณาจารย์ของภาควิชา เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อุ่นสมบัติ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 25 และเข้าเยี่ยมชมคลินิกต่างๆ ของภาควิชา