หนังสือ "การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม"

การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
(Dementia: Prevention, Assessment and Care)

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556
กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์

ISBN 978-616-279-210-6

จัดทำโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  |  คำนำและสารบัญ 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด