หนังสือ "แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน/ประเมินภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ"

แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน/ประเมินภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ/ประธานคณะทำงาน

พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2551
กรุงเทพฯ, บริษัท ซีจี ทูล จำกัด

จัดทำโดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  |  คำนำและสารบัญ 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด