หนังสือ "ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน"

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน
(Health Problem in the Elderly and Prevention)

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ

พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2552
พิมพ์ครั้งที่ 2: พฤษภาคม 2555
กรุงเทพฯ, บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด

ISBN 978-974-11-1101-5

จัดทำโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.หิดล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  |  คำนำและสารบัญ 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด