แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เข้าร่วมประชุมงานคลินิกผู้สูงอายุ

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และ อ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส จัดประชุมงานคลินิกผู้สูงอายุ ร่วมด้วย แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ได้แก่ นพ.ธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย และ นพ.ศุภกร จันทร์แสงเพ็ชร์ ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อุ่นสมบัติ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25