รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2564

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 เมษายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 เมษายน 2564 
ประกาศผ่านทาง Website/Facebook ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และส่ง E-mail ถึงผู้ผ่านการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
     - ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
     - ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จะต้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดหรือ สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ หรือเทียบเท่าตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนการสอบสัมภาษณ์     70%
     - ความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
     - ประสบการณ์การทำงาน
     - เจตคติด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม    
2. หนังสือรับรองแนะนำผู้สมัคร (Recommendation Letter)    20%
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ    10%
     - MU-GRAD TEST  (ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน)
     - CU-TEP  (ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)
     - TOEFL   (ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน)
     - IELTS     Academic Module   (ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน)
     - TOEIC   (ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน)    

4. เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมาพร้อมแบบแสดงความจำนง (สำเนา – ต้องมีการลงนามกำกับรับรองด้วย)
     - สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
     - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     - สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     - สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
     - หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ
     - หนังสือรับรอง/ แนะนำผู้สมัคร
     - ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น MU-Grad Test , CU-TEP, TOEFL, IELTS, TOEIC เป็นต้น

วิธีส่งเอกสารการสมัคร
     
- ส่ง E-Mail : sipv.edu@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง email “สมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ศิริราช”
     - สมัครด้วยตนเอง: ในวัน-เวลาราชการ ได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7
     - ส่งไปรษณีย์: ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ: คุณสุรางคณา พรแจ่มใส โทรศัพท์ 0 2419 8388

 

คลิกแบบฟอร์มใบสมัคร:  ไฟล์ PDF  |  ไฟล์ DOC
คลิกรายละเอียดหลังสูตร

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด