สัมมนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ (2561)

สัมมนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561
ณ มณีแดง โฮมสเตย์ จ.จันทบุรี