อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2019 (THLS-AP 2019) (2562)

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2019
(THLS-AP 2019)

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10
ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล