Perspective EP.3 : รศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย - การรับมือกับฝุ่น PM 2.5

Perspective EP.3 : รศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย - การรับมือกับฝุ่น PM 2.5

ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 เริ่มกลับมาแล้ว
เรามาย้อนดูวิธีการรับมือกันค่ะ ขอบคุณรายการ Perspective และ รศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย ที่มาให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับฝุ่น

พบกับ "รศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย" ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้และคำแนะนำในการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ตอบชัดทุกคำถามคลายทุกข้อสงสัย!! การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เมื่อคุณต้องเผชิญกับฝุ่นร้ายที่ปกคลุมทั่วกรุงเทพฯแบบนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร? มาฟังคำตอบไปพร้อมๆกัน

ท่านสามารถเข้าชมได้ทาง Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=6PuI0Nt69QM

แหล่งที่มาของข้อมูล รายการ Perspective (JSL Global Media)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562