ข่าวสาร

งานเกษียณอายุราชการ คุณยิ่งรัก วงศ์อนุการ, คุณระเบียบ (2548)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2548)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2546)

อ่านต่อ

อบรม เรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อ HIV (2546)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้ป่วยนอกของภาควิชา (2544)

อ่านต่อ

อบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย (2544)

อ่านต่อ

อำลาอาลัยรัก รศ.นพ.วิชัย รุ่งปิตะรังสี, ผศ.นพ.วีรวิทย์ บุญญพิสิฏฐ์ (2544)

อ่านต่อ

อำลาอาลัยรัก รศ.พญ.ทัศนีย์ จงศุภชัยสิทธิ์ (2541)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2540)

อ่านต่อ

อำลาอาลัยรัก ศ.เกียรติคุณ พญ.บุญเยือน ทุมวิภาต (2540)

อ่านต่อ