หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต: ศรสว 227 วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงานสาธารณสุข (Doctor of Medicine Program: SIID 227 Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice)

หลักสูตร : ก่อนปริญญา

ประเภทหลักสูตร : ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต: ศรสว 227 วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงานสาธารณสุข (Doctor of Medicine Program: SIID 227 Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice)

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Medicine (M.D.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

คุณสมบัติผู้สมัคร :

การรับสมัคร :

ระยะเวลาการศึกษา :

จำนวนนักศึกษา :

รายละเอียดหลักสูตร :