หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

หลักสูตร : หลังปริญญา

ประเภทหลักสูตร : แพทย์ประจำบ้าน

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Diploma of the Thai Board of Preventive Medicine (Clinical Preventive Medicine)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

คุณสมบัติผู้สมัคร :

การรับสมัคร :

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา ๓ ปี

จำนวนนักศึกษา : สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วน ชั้นปีละ ๒ คน

รายละเอียดหลักสูตร :

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)

หมายเหตุ :

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)