หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

หลักสูตร : หลังปริญญา

ประเภทหลักสูตร : แพทย์ประจำบ้าน

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Diploma of the Thai Board of Preventive Medicine (Clinical Preventive Medicine)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

หลักสูตรมุ่งผลิตแพทย์ประจำบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันโรคทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ และระดับจตุรภูมิ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศต่อไปได้ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันโรคที่ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
  2. ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี
  3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

การรับสมัคร :

รอบที่ 1 เดือน  สิงหาคม - ตุลาคม

รอบที่ 2 เดือน  มกราคม - มีนาคม

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา ๓ ปี

จำนวนนักศึกษา : สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วน ชั้นปีละ ๒ คน

รายละเอียดหลักสูตร :

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)

เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมาพร้อมแบบแสดงความจำนง (สำเนา ต้องมีการลงนามกำกับรับรองด้วย)

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

- สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

- หนังสือรับรอง/ แนะนำผู้สมัคร

- ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น MU-Grad Test, CU-TEP, TOEFL, IELTS, TOEIC เป็นต้น

หมายเหตุ :

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม