หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

หลักสูตร : หลังปริญญา

ประเภทหลักสูตร : แพทย์เฟลโล่ว์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Diploma of the Thai Subspecialty Board of Clinical Pharmacology and Toxicology

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

คุณสมบัติผู้สมัคร :

การรับสมัคร :

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา ๒ ปี

จำนวนนักศึกษา : สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วน ชั้นปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรม ๒ คน

รายละเอียดหลักสูตร :

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

2. คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

3. เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา