หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต: ศรวป 415 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม-เวชศาสตร์ครอบครัว (Doctor of Medicine Program: SIPV 415 Preventive and Social Medicine-Family Medicine)

หลักสูตร : ก่อนปริญญา

ประเภทหลักสูตร : ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต: ศรวป 415 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม-เวชศาสตร์ครอบครัว (Doctor of Medicine Program: SIPV 415 Preventive and Social Medicine-Family Medicine)

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Medicine (M.D.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

คุณสมบัติผู้สมัคร :

การรับสมัคร :

ระยะเวลาการศึกษา :

จำนวนนักศึกษา :

รายละเอียดหลักสูตร :