หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (Master of Science Program in Epidemiology)

หลักสูตร : บัณฑิตศึกษา

ประเภทหลักสูตร : ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (Master of Science Program in Epidemiology)

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการระบาด)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Epidemiology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

 ผลิตมหาบัณฑิตเพื่อเป็นบุคลากรที่สามารถทำงานด้านระบาดวิทยา งานวิจัยและให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

      2.   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

2.1      มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.2      รวบรวม แจกแจงปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาทางสาธารณสุข รวมทั้งวางแผนการเฝ้าระวัง วินิจฉัย แก้ไขและควบคุมปัญหาทางระบาดวิทยาทั้งในโรงพยาบาล  และในชุมชน สืบสวนวิจัยค้นคว้าหาสาเหตุของโรค ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคได้

2.3      วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาด้านระบาดวิทยา  ประยุกต์ข้อมูลทางระบาดวิทยามาใช้ในการวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหา

2.4      ร่วมงานกับผู้อื่นด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ

2.5      สามารถค้นคว้างานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลากรระดับต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชีวสถิติที่เหมาะสมในงานระบาดวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.   ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3.   ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างน้อย 1 ปี

4.   ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1, 2. และ.3. อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

การรับสมัคร :

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยสมัครสอบคัดเลือกกับบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสมัครมางไปรษณีย์ ทาง Internet และสมัครด้วยตนเอง

 

ระยะเวลาการศึกษา : ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษา : 3 - 5 คน

รายละเอียดหลักสูตร :

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด