คณาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา
 
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. สรชัย  ศรีสุมะ
    Assoc. Prof. Dr. Sorachai  Srisuma
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Johns Hopkins University, U.S.A.)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Postnatal Airspace Development (Alveolarization)
• Animal models of oxygen – induced neonatal lung injury and emphysema
• Functional studies of genes implicating significant roles in COPD and asthma
e-mail address : sorachai.sri@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Jansang S, Kietinun S, Sriyakul K, Tungsukruthai P, Krajarng A, Srisuma S
Journal of Exercise Physiology.  2021.  24  (4): 96-106.
Phosri Y, Chayaput P, Thosingha O, Srisuma S
Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council.  2021.  36  (3): 118-133.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.นพ. สมพล  เทพชุม
    Assist. Prof. Dr. Sompol  Tapechum
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (University of Edinburgh, UK)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Neurophysiology, Patch clamp.
• Role of astroglia in learning/memory and cerebral ischemia.
e-mail address : sompol.tap@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chatree S., Sitticharoon C., Maikaew P., Pongwattanapakin K., Keadkraichaiwat I., Churintaraphan M., Sripong C., Sririwichitchai R., Tapechum S.
Scientific Reports.  2021.  11  (1):
Rotpenpian N., Tapechum S., Vattarakorn A., Chindasri W., Care C., Pakaprot N., Wanasuntronwong A.
Journal of Applied Oral Science.  2021.  29  1-12.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. สุพรพิมพ์  เจียสกุล
    Assoc. Prof. Supornpim  Chearskul
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, Dip Thai Board of Pediatrics, MSc (Glasgow University, UK)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Hormone and metabolic disorders
e-mail address : supornpim.che@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chatree S., Sitticharoon C., Maikaew P., Uawithya P., Chearskul S.
Experimental Biology and Medicine.  2018.  243  (9): 786-795.
Samon K, Samprasert N, Yenchitsomanus P, Chearskul S, Kooptiwut S.
Siriraj International Conference in Medicine and Public Health [SICMPH 2016].  2016. 
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. สุพัตรา  โล่ห์สิริวัฒน์
    Assoc. Prof. Supatra  Lohsiriwat
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, Dip Thai Board of Internal Medicine, Certificate in Physiology (University of Michigan, U.S.A)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Gastro-intestinal physiology: GI motility, GI hormone.
• Renal physiology: Glomerular filtration rate, renal functional reserve, renin-angiotensin-aldosterone system, effect of herbs on the kidney, kidney and pregnancy.
e-mail address : supatra.loh@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Lohsiriwat, V, Wiangphoem, N, Lohsiriwat, S.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2014.  97  (5): 525-529.
Lohsiriwat S
Open J Neph.  2013.  3  (2): 97-100.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.ภญ. กนกวรรณ  ติลกสกุลชัย
    Assoc. Prof. Dr. Kanokwan  Tilokskulchai
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : B.Pharm, PhD (Monash University, Australia)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Effects chronic cerebral hypoperfusion on learning and memory, and alternative treatments.
• Neuropathic pain and electrical stimulation treatment.
e-mail address : kanokwan.til@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Boondam Y, Tantisira MH, Tilokskulchai K, Tapechum S, Pakaprot N
Pharmaceutical Biology.  2021.  59  (1): 367-374.
Boondam Y., Tantisira M.H., Tilokskulchai K., Tapechum S., Pakaprot N.
Pharmaceutical Biology.  2021.  59  (1): 367-374.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.พญ. วัฒนา  วัฒนาภา
    Assoc. Prof. Dr. Wattana  Watanapa
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (University of Pennsylvania, U.S.A.)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Cellular electrophysiology: Study of ion channelopathy using heterologous expression systems including stem cells; endothelial ion channels in health, disease, response to herbal extracts/drugs and related mechanisms; patch clamp technique.
• Cardiovascular research: Endothelial signaling and dysfunction; vascular smooth muscle contraction; cardiovascular autonomic function assessment; heart rate variability; baroreflex sensitivity.
e-mail address : wattana.wat@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Kaewphaleuk, T, Watanapa, W.B., Panich, U.
Life Sciences.  2019.  228  21-29.
Kaewphaleuk T., Watanapa W.B., Panich U.
Life Sciences.  2019.  228  21-29.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย
    Assoc. Prof. Dr. Chailerd  Pichitpornchai
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Monash University, Australia)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Neural Network and Cognitive Neuroscience: Learning and Memory, Learning Styles and Brain-Based Learning, Event-Related Potential studies.
• Human-Computer Interface and Instructional Design. (Cognitive Neuroscience and Brain-Based Learning Neural Network, Learning and Memory
e-mail address : chailerd.pic@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Aung SM., Pichitpornchai C., Arunphalungsanti K.
J Physiol Biomed Sci.  2019.  32  (1): 11-18.
Pattarasawangwong R., Pichitpornchai C., Tapechum S.
Proceeding of Graduate Research Forum 2019. An Academic Conference for Graduate Student.  2019.  42-52.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ. ลือชา  บุญทวีกุล
    Dr. Luecha  Boontaveekul
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : MD, Dip Thai Board of Family Medicine, MSc (University of Iowa, U.S.A.)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Endothelial signaling and dysfunction.
• Vascular smooth muscle contraction.
• sE-selectin and sVCAM-1levels in patients undergoing cardiac coronary bypass graft surgery.
e-mail address : luecha.boo@mahidol.ac.th
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.พญ. สุวัฒณี  คุปติวุฒิ
    Assoc. Prof. Dr. Suwattanee  Kooptiwut
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Melbourne University, Australia)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Physiology and pathophysiology of type 2 DM including searching for new agents for treatment.
• Mechanisms of sex hormones protect against glucotoxicity.
• Functional study of Thai MODY
e-mail address : S_kooptiwut@hotmail.com
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Kooptiwut S., Samon K., Semprasert N., Suksri K., Yenchitsomanus P.-T.
Natural Product Communications.  2020.  15  (4):
Sharma A., Roytrakul S., Kittisenachai S., Semprasert N., Kooptiwut S.
Songklanakarin Journal of Science and Technology.  2020.  42  (3): 477-486.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.นพ. บดินทร์  ทรัพย์สมบูรณ์
    Dr. Bordin  Sapsomboon
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Information Science)
สาขาที่ทำ / สนใจ :

Medical informatics: Computer applications in medicine, bioinformatics, data acquisition and processing applications in medicine, cognitive aspects of medical learning and practices.

e-mail address : bordin.sap@mahidol.ac.th
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. ปณภัฏ  เอื้อวิทยา
    Assoc. Prof. Dr. Panapat  Uawithya
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Mahidol University, Thailand)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Regulation of water channel in human
• Urine concentrating mechanism
• Biosafety of nanoparticles: Effects of silver nanoparticles on keratinocyte cell proliferation
• Neuromyeltis optica: development of diagnostic kit
e-mail address : panapat.uaw@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Khemthongcharoen N, Uawithya P, Chanasakulniyom M, Yasawong M, Jeamsaksiri W, Sripumkhai W, Pattamang P, Juntasaro E, Houngkamhang N, Thienthong T, Promptmas C
Journal of Adhesion Science and Technology.  2021.  35  (9): 955-972.
Oo E.M., Ruamyod K., Khowawisetsut L., Turbpaiboon C., Chaisuksunt V., Uawithya P., Pholphana N., Rangkadilok N., Chompoopong S.
Journal of Agricultural and food chemistry.  2020.  68  (18): 5093-5106.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. นราวุฒิ  ภาคาพรต
    Assoc. Prof. Dr. Narawut  Pakaprot
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (University of Southern California, U.S.A.)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Exploration of learning and memory mechanisms.
• New approaches to find a possible cure of memory-afflicted diseases such as Alzheimer disease, vascular dementia
• Behavioral study, Electrophysiology, Immunohistochemistry, and Molecular study
e-mail address : narawut.pak@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Rotpenpian N., Tapechum S., Vattarakorn A., Chindasri W., Care C., Pakaprot N., Wanasuntronwong A.
Journal of Applied Oral Science.  2021.  29  1-12.
Phasuk S, Pairojana T, Suresh P, Yang C-H, Roytrakul S, Huang S-P, Chen C-C, Pakaprot N, Chompoopong S, Nudmamud-Thanoi S & Liu IY
Molecular Brain.  2021.  14  (1): 1-17.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.พญ. เรวิกา  ไชยโกมินทร์
    Assoc. Prof. Dr. Reawika  Chaikomin
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (University of Adelaide, Australia)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Gastro-intestinal physiology: GI motility
e-mail address : reawika.cha@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Muangchan N, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Vongsopanagul N, Pongwattanapakin K, Chaikomin R.
Biological and Pharmaceutical Bulletin.  2017.  40  (9): 1506-1514.
Bunnan K, Chaikomin R, Lohsiriwat S, Akarasereenont P, Chomchai S.
Siriraj Medical Journal.  2012.  64  (3): 89-93.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.พญ. ฉันทชา  สิทธิจรูญ
    Assoc. Prof. Dr. Chantacha  Sitticharoon
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Monash University, Australia)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Appetite regulation, obesity, puberty
e-mail address : chantacha.sit@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chatree S., Sitticharoon C., Maikaew P., Pongwattanapakin K., Keadkraichaiwat I., Churintaraphan M., Sripong C., Sririwichitchai R., Tapechum S.
Scientific Reports.  2021.  11  (1):
Qin L, Sitticharoon C*, Petyim S, Keadkraichaiwat I, Sririwichitchai R, Maikeaw P, Churintaraphan M, Sripong C
Experimental Biology and Medicine.  2021.  246  (8): 996-1010.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.นพ. ยอดยิ่ง  แดงประไพ
    Assist. Prof. Dr. Yodying  Dangprapai
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (University of Arizona, U.S.A.)
สาขาที่ทำ / สนใจ : -
e-mail address : yodying.dan@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Imwattana K., Dangprapai Y., Ngamskulrungroj P.
Siriraj Medical Journal.  2020.  72  (5): 415-423.
Dangprapai Y., Ngamskulrungroj P., Senawong S., Ungprasert P., Harun A.
Journal of Microbiology and Biology Education.  2020.  21  (1):
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.พญ. ทักษอร  กิตติภัสสร
    Dr. Thaksaon  Kittipassorn
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ :

MD.

e-mail address : thaksaon.kit@mahidol.edu
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Newman M, Nik HM, Sutherland GT, Hin N, Kim WS, Halliday GM, Jayadev S, Smith C, Laird A, Lucas C, Kittipassorn T, Peet DJ, Lardelli M.
Hum Mol Genet.  2020. 
Haydinger C.D., Kittipassorn T., Peet D.J.
Clinical and Experimental Ophthalmology.  2020.  48  (8): 1057-1071.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.นพ. รุจภพ  สุทธิวิเศษศักดิ์
    Dr. Rujapope  Sutiwisesak
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Mahidol University)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Blood-brain barrier physiology and disruption in neurological disease.
• Epigenetic regulation in cellular physiology.
e-mail address : rujapope.sut@mahidol.ac.th
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Sutiwisesak R, Burns TC, Rodriguez M, Warrington AE
Expert Opinion on Investigational Drugs.  2021. 
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ. ปัทมาสน์  พัฒนพิรุฬหกิต
    Dr. Patamat  Patanapirunhakit
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : MD
สาขาที่ทำ / สนใจ : - (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
e-mail address : Patamatpp@gmail.com
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Patanapirunhakit P, Karlsson H, Mulder M, Ljunggren S, Graham D, Freeman D.
Biochimica et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids.  2021.  1866  (8):
Beazer JD, Patanapirunhakit P, Gill JMR, Graham D, Karlsson H, Ljunggren S, Mulder MT, Freeman D.
Clinical Science.  2020.  134  (22): 2977-2986.
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ. ฆนัท  จันทรทองดี
    Dr. Kanat  Chanthongdee
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : MD.
สาขาที่ทำ / สนใจ : - (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
e-mail address : kanat.nut@gmail.com
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Barchiesi R, Chanthongdee K, Domi E, Gobbo F, Coppola A, Asratian A, Toivainen S, Holm L, Augier G, Xu L, Augier E, Heilig M, Barbier E
Addiction Biology.  2021.  26  (5):
Barbier E, Barchiesi R, Domi A, Chanthongdee K, Domi E, Augier G, Augier E, Xu L, Heilig M
Biological Psychiatry.  2021.  89  (4): 398-406.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ. ธนัสถ์  ธีรฐิตยางกูร
    Dr. Thanus  Teeratitayang-gool
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : MD.
e-mail address : hawk54107@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ. ชนกนันท์  สินธวานุรักษ์
    Dr. Chanoknun  Sintavanuruk
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : MD.
e-mail address : gnot18@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ. สุรัตน์  กุละพัฒน์
    Dr. Surat  Kulapatana
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : MD.
e-mail address : surat.kul@mahidol.edu
ชื่อ - นามสกุล : พญ. จิดาภา  ทรงวุฒิ
    Dr. Jidapa  Songvuti
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : MD.
e-mail address : khunmoeylee@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล : พญ. ลภัสรดา  บุญมาก
    Dr. Lapatrada  Boonmak
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : MD.
e-mail address : Lapatrada.boonmak@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล : นพ. กิตติพศ  ศิริวงศ์รังสรร
    Dr. Kittipos  Sirivongrungson
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : MD.
e-mail address : kittipos.sir@mahidol.ac.th
ชื่อ - นามสกุล : นพ. พีรวิชญ์  สินธุพันธ์ประทุม
    Dr. Peerawich  Sintupanpratum
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : MD.
e-mail address : peerawich.sin@gmail.com
 

Copyright © 2003 All rights reserved.
Department of Physiology, Faculty of Siriraj Medicine, Mahidol University