รายละเอียดของอาจารย์

 
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. ปณภัฏ  เอื้อวิทยา
    Assoc. Prof. Dr. Panapat  Uawithya
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : MD, PhD (Mahidol University, Thailand)
สาขาที่ทำ / สนใจ : • Regulation of water channel in human
• Urine concentrating mechanism
• Biosafety of nanoparticles: Effects of silver nanoparticles on keratinocyte cell proliferation
• Neuromyeltis optica: development of diagnostic kit
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Promtang S, Turbpaiboon C, Oo EM, Khowawisetsut L, Uawithya P, Chompoopong S.
IBRO Neuroscience Reports.  2023.  14  38-49.
Khemthongcharoen N., Uawithya P., Yookong N., Chanasakulniyom M., Jeamsaksiri W., Sripumkhai W., Pattamang P., Juntasaro E., Kamnerdsook A., Houngkamhang N., Promptmas C.
Journal of Immunoassay and Immunochemistry.  2023.  44  (1): 76-89.
Thienthong T., Juntasaro E., Khemthongcharoen N., Sripumkhai W., Houngkamhang N., Pattamang P., Chanasakulniyom M., Atthi N., Promptmas C., Uawithya P., Jeamsaksiri W.
Science and Technology Asia.  2022.  27  (3): 152-174.
Khemthongcharoen N., Uawithya P., Yookong N., Chanasakulniyom M., Jeamsaksiri W., Sripumkhai W., Pattamang P., Juntasaro E., Kamnerdsook A., Houngkamhang N., Promptmas C.
Journal of Immunoassay and Immunochemistry.  2022.  1-14.
Khemthongcharoen N, Uawithya P, Chanasakulniyom M, Yasawong M, Jeamsaksiri W, Sripumkhai W, Pattamang P, Juntasaro E, Houngkamhang N, Thienthong T, Promptmas C
Journal of Adhesion Science and Technology.  2021.  35  (9): 955-972.
Khemthongcharoen N, Uawithya P, Yookong N, Chanasakulniyom M, Jeamsaksiri W, Sripumkhai W, Pattamang P, Juntasaro E, Houngkamhang N, Thienthong T, Promptmas C.
Sensing and Bio-Sensing Research.  2021.  34 
Thienthong T, Juntasaro E, Sripumkhai W, Houngkamhang N, Chanasakulniyom M, Khemthongcharoen N, Pattamang P, Atthi N, Promptmas C, Uawithya P, Jeamsaksiri W.
ENGINEERING JOURNAL.  2021.  25  (9):
Sawangsalee, A., Yookong, N., Uawithya, P.
Proceeding of Graduate Research Forum 2021. An Academic Conference for Graduate Student, 18th and 25th May 2021.  2021.  216-224.
Khemthongcharoen N., Uawithya P., Yookong N., Chanasakulniyom M., Jeamsaksiri W., Sripumkhai W., Pattamang P., Juntasaro E., Houngkamhang N., Thienthong T., Promptmas C.
Sensing and Bio-Sensing Research.  2021.  34 
Thienthong T., Juntasaro E., Sripumkhai W., Houngkamhang N., Chanasakulniyom M., Khemthongcharoen N., Pattamang P., Atthi N., Promptmas C., Uawithya P., Jeamsaksiri W.
Engineering Journal.  2021.  25  (9): 67-87.
Oo E.M., Ruamyod K., Khowawisetsut L., Turbpaiboon C., Chaisuksunt V., Uawithya P., Pholphana N., Rangkadilok N., Chompoopong S.
Journal of Agricultural and food chemistry.  2020.  68  (18): 5093-5106.
Khemthongcharoen N., Uawithya P., Chanasakulniyom M., Yasawong M., Jeamsaksiri W., Sripumkhai W., Pattamang P., Juntasaro E., Houngkamhang N., Thienthong T., Promptmas C.
Journal of Adhesion Science and Technology.  2020. 
Chatree S., Sitticharoon C., Maikaew P., Uawithya P., Chearskul S.
Experimental Biology and Medicine.  2018.  243  (9): 786-795.
Khositseth S., Charngkaew K., Boonkrai C., Somparn P., Uawithya P., Chomanee N., Payne D.M., Fenton R.A., Pisitkun T.
Kidney International.  2017.  91  (5): 1070-1087.
Khositseth S, Uawithya P, Somparn P, Charngkaew K, Thippamom N, Hoffert JD, Saeed F, Michael Payne D, Chen SH, Fenton RA, Pisitkun T.
Scientific Reports.  2015.  5 
Kanjan K, Siritho S, Apiwattanakul M,Prayoonwiwat N, Uawithya P.
Clinical and Experimental Neuroimmunology.  2015.  6  (1): 57-66.
Uawithya, P; Kanjan, K; Siritho, S; Prayoonwiwat, N
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL.  2014.  20  (7): 942-942.
Kanjun K, Uawithya P.
J Physiol Biomed Sci.  2014.  27  (2): 44-47.
Kreeinthong S, Uawithya P.
J Physiol Biomed Sci.  2014.  27  (2): 48-53.
Kanjun, K; Uawithya, P
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY.  2010.  115  73-73.
Paebua W, Boontaveekul L, Tilokskulchai K, Watanapa WB, Uawithya P.
Proceedings of the 39th Physiological Society of Thailand Annual Meeting.  2010.  183-186.
Yu, M. J. Miller, R. L. Uawithya, P. Rinschen, M. M. Khositseth, S. Braucht, D. W. Chou, C. L. Pisitkun, T. Nelson, R. D. Knepper, M. A.
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA.  2009.  106  (7): 2441-2446.
Yu MJ, Miller RL, Uawithya P, Rinschen MM, Khositseth S, Braucht DW, Chou CL, Pisitkun T, Nelson RD, Knepper MA.
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA.  2009.  106  (7): 2441-2446.
Uawithya P., Pisitkun T., Ruttenberg B.E., Knepper M.A.
Physiological Genomics.  2008.  32  (2): 229-253.
Angsuthanasombat C., Uawithya P., Leetachewa S., Pornwiroon W., Ounjai P., Kerdcharoen T., Katzenmeier G., Panyim S.
Journal of Biochemistry and Molecular Biology.  2004.  37  (3): 304-313.

Copyright © 2003 All rights reserved.
Department of Physiology, Faculty of Siriraj Medicine, Mahidol University