วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็น “สถาบันทางกุมารเวชศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์และชี้นำให้เกิดสุขภาวะแก่เด็กและวัยรุ่นด้วยมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

     พันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ
1) ด้านการศึกษา จัดการศึกษาฝึกอบรมระดับมาตรฐานสากลเพื่อร่วมผลิตแพทย์ กุมารแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางมืออาชีพ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก ผลิตบุคลากรการแพทย์อื่นๆ ตอบสนองความต้องการในอนาคต 
2) ด้านการวิจัย ทำการวิจัยทั้งแนวกว้างและแนวลึก ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและวงการแพทย์และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในทุกรูปแบบแก่กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนถึงมีผลต่อการกำหนดนโยบายทางสาธารณสุข ช่วยให้คุณภาพชีวิตเด็กและการดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
3) ด้านบริการทางการแพทย์ ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มารตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการดูแล รักษา ป้องกันและฟื้นฟูแบบองค์รวมในลักษณะ family-centered health care ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงระดับตติยภูมิชั้นสูงแก่ประชาชนทุกระดับ