กลุ่มวิจัย - โครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย :
Understanding epigenetic regulation of the alpha and beta globin genes during terminal erythroid differentiation

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย : วิปร วิประกษิต  (Vip Viprakasit)

ผู้เข้าร่วมวิจัย :

แหล่งทุน : ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก รุ่นที่8 (พิเศษ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลา : 6 ปี

วันเริ่ม-วันสิ้นสุดโครงการ : 1/1/2548 - 31/12/2553