กลุ่มวิจัย - โครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย :
Disease modifier genes in Thalassemia
(การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับอาการแสดงออกของโรคธาลัสซีเมีย)

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย : วิปร วิประกษิต  (Vip Viprakasit)

ผู้เข้าร่วมวิจัย :

แหล่งทุน : ทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระยะเวลา : 5 ปี

วันเริ่ม-วันสิ้นสุดโครงการ : 1/1/2548 - 31/12/2552