กลุ่มวิจัย - โครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย :
High vs. Standard Dose Oseltamivir in Avian Influenza and Severs Human Influenza.

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย : กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  (Kulkanya Chokephaibulkit)

ผู้เข้าร่วมวิจัย :

แหล่งทุน : NIH

ระยะเวลา : 4 ปี

วันเริ่ม-วันสิ้นสุดโครงการ : 1/1/2550 - 31/12/2554