ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.พญ. อัจฉรา เสถียรกิจการชัย