ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์ (จิรพงศานานุรักษ์)