ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. สุวรรณี ผู้มีธรรม