ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. ศิริรัตน์ จารุวณิช