ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.พญ. วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์