ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ