ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.นพ. ประคัลภ์ จันทร์ทอง