ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์