ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร