ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล