ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์