ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.นพ. ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข