ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. พัฏ โรจน์มหามงคล (วนดุรงค์วรรณ)