ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.พญ. กรมิกา สรรพวิทยกุล