ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. ปวีณา จึงสมประสงค์