ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์