ทำเนียบอาจารย์

จารุพิมพ์ สูงสว่าง
ศ.พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง

หัวหน้าภาควิชา

วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
ศ.พญ. วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์

รองหัวหน้าภาควิชา

อนิรุธ ภัทรากาญจน์
รศ.นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์
ผศ.นพ. สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

สุภิญญา อินอิว
รศ.พญ. สุภิญญา อินอิว

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ
รศ.นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก

อรทัย พิบูลโภคานันท์ (จิรพงศานานุรักษ์)
ศ.พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์ (จิรพงศานานุรักษ์)

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อรศรี วิทวัสมงคล
ผศ.พญ. อรศรี วิทวัสมงคล

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการผู้ป่วยใน

วนัทปรียา พงษ์สามารถ
รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์

ณัศวีร์ วัฒนา
รศ.พญ. ณัศวีร์ วัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง

กมล เผือกเพ็ชร
รศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเวชระเบียน

สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
รศ.พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นันทวัน ปิยะภาณี
รศ.พญ. นันทวัน ปิยะภาณี

เลขานุการฝ่ายการแพทย์

กนกพร อุดมอิทธิพงศ์
รศ.พญ. กนกพร อุดมอิทธิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

กรมิกา สรรพวิทยกุล
อ.พญ. กรมิกา สรรพวิทยกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศ.นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

กลีบสไบ สรรพกิจ
รศ.พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร

อาจารย์ประจำภาควิชา

กานติมา กาญจนภูมิ
อ.พญ. กานติมา กาญจนภูมิ

อาจารย์ประจำภาควิชา

เกษวดี ลาภพระ
รศ.พญ. เกษวดี ลาภพระ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข
ผศ.นพ. ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข

อาจารย์ประจำภาควิชา

จริยา ทะรักษา
รศ.พญ. จริยา ทะรักษา

อาจารย์ประจำภาควิชา

จีรันดา สันติประภพ
รศ.พญ. จีรันดา สันติประภพ

อาจารย์ประจำภาควิชา

เจษฎา บัวบุญนำ
รศ.นพ. เจษฎา บัวบุญนำ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์
อ.พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชดชนก วิจารสรณ์
รศ.พญ. ชดชนก วิจารสรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชนิกา เลี้ยงชีพ
อ.พญ. ชนิกา เลี้ยงชีพ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ญาณ์นรินทร์ ธัญสิริพทธิชัย
อ.พญ. ญาณ์นรินทร์ ธัญสิริพทธิชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ. ฐิตา พชรปกรณ์พงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ. ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ. ณัฐณิชา ปรีเปรม

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
ศ.พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ธนพร ไชยภักดิ์
ผศ.พญ. ธนพร ไชยภักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ. ธนีพร อินทรา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ธีร กิจมาตรสุวรรณ
ผศ.นพ. ธีร กิจมาตรสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

นภัทร สิทธาโนมัย
ผศ.พญ. นภัทร สิทธาโนมัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
รศ.พญ. นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

อาจารย์ประจำภาควิชา

นัทธี นาคบุญนำ
รศ.นพ. นัทธี นาคบุญนำ

อาจารย์ประจำภาควิชา

นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์
รศ.นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

บุญชู พงศ์ธนากุล
รศ.นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
รศ.พญ. บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

บุรณี อย่างธารา
อ.พญ. บุรณี อย่างธารา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประกาศิต วรรณภาสชัยยง
อ.นพ. ประกาศิต วรรณภาสชัยยง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประคัลภ์ จันทร์ทอง
รศ.นพ. ประคัลภ์ จันทร์ทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ปราการ  ตอวิเชียร
อ.นพ. ปราการ ตอวิเชียร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ปวีณา จึงสมประสงค์
รศ.พญ. ปวีณา จึงสมประสงค์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ปัญจมา ปาจารย์
รศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ปิติพร ศิริพัฒนพิพงษ์
ผศ.พญ. ปิติพร ศิริพัฒนพิพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

พนิดา กาญจนอุปถัมภ์
อ.พญ. พนิดา กาญจนอุปถัมภ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ. พลอย ธรรมเศรษฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

พัฏ โรจน์มหามงคล (วนดุรงค์วรรณ)
รศ.พญ. พัฏ โรจน์มหามงคล (วนดุรงค์วรรณ)

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ. พิมพ์ชนก กุลศิริชวโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

พุธิตา แสงพานิชย์
อ.พญ. พุธิตา แสงพานิชย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

มงคล ชาญวณิชตระกูล
ผศ.นพ. มงคล ชาญวณิชตระกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

เมนาท สุขารมณ์
ผศ.พญ. เมนาท สุขารมณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รัชฎา กิจสมมารถ
รศ.พญ. รัชฎา กิจสมมารถ

อาจารย์ประจำภาควิชา

รัตนาวลัย นิติยารมย์
รศ.พญ. รัตนาวลัย นิติยารมย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วลัยพร บวรกิติวงศ์
อ.พญ. วลัยพร บวรกิติวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วิชชญา ศรีสุวัจรีย์
ผศ.พญ. วิชชญา ศรีสุวัจรีย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วิฐารณ บุญสิทธิ
ศ.นพ. วิฐารณ บุญสิทธิ

อาจารย์ประจำภาควิชา

วิปร วิประกษิต
ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศศิธร จันทรทิณ
ผศ.พญ. ศศิธร จันทรทิณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศิริรัตน์ จารุวณิช
รศ.พญ. ศิริรัตน์ จารุวณิช

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นพ. ศุภณัฐ เจริญจิตต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศุภลักษณ์ ตั้งวลีเลิศ
อ.พญ. ศุภลักษณ์ ตั้งวลีเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย
อ.พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

เศรษฐพงศ์ จิตต์ว่องไว
อ.นพ. เศรษฐพงศ์ จิตต์ว่องไว

อาจารย์ประจำภาควิชา

สรวิศ วีรวรรณ
รศ.นพ. สรวิศ วีรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุพัตรา รุ่งไมตรี
ผศ.พญ. สุพัตรา รุ่งไมตรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุพิชชา  ปัจมนตรี
ผศ.นพ. สุพิชชา ปัจมนตรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศ.นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุวรรณี ผู้มีธรรม
รศ.พญ. สุวรรณี ผู้มีธรรม

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุวิกรม ลอว์
อ.นพ. สุวิกรม ลอว์

อาจารย์ประจำภาควิชา

โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
รศ.พญ. โสภาพรรณ เงินฉ่ำ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อมรรัตน์   เพ็ญภัทรกุล
อ.พญ. อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อรณี แสนมณีชัย
ศ.พญ. อรณี แสนมณีชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อรสุดา เลิศบรรณพงษ์
ผศ.พญ. อรสุดา เลิศบรรณพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อัจฉรา เสถียรกิจการชัย
ผศ.พญ. อัจฉรา เสถียรกิจการชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นพ. เอกฤทธิ์ พาณิชศิลปกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

นพ. กฤติน รัตนานนท์

แพทย์

พญ. กุลวัชร ถาวรสุภเจริญ

แพทย์

พญ. ญาณิศา จิรจรัล

แพทย์

พญ. ภิม ทวีวิทยรัศมิ์

แพทย์

พญ. รินรดา คงพิบูลย์กิจ

แพทย์

นพ. วริศ มโนมัยวงศ์

แพทย์

นพ. อิทธิโชติ อมรจิรพร

แพทย์