บุคลากร

กชปิญชร จันทร์สิงห์
นางสาว กชปิญชร จันทร์สิงห์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

กชมล ชิตเจริญธรรม
นางสาว กชมล ชิตเจริญธรรม

พนักงานธุรการ

นางสาว กนิษฐา จันทธัมโม

นักวิชาการการศึกษา

กนิษฐา วังงาม
นางสาว กนิษฐา วังงาม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กมลทิพย์ บุญอาจ
นางสาว กมลทิพย์ บุญอาจ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

กฤตติกา อัครเพชณมณี
นางสาว กฤตติกา อัครเพชณมณี

พนักงานธุรการ

กษิดิ์ณัฐ สนมฉ่ำ
นาย กษิดิ์ณัฐ สนมฉ่ำ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาว กัณสุมา เปียโชติ

เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

กัลยา เตชะวณิชย์
นาง กัลยา เตชะวณิชย์

นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ

เกตุมณี โลหะวิมล
นางสาว เกตุมณี โลหะวิมล

พนักงานธุรการ

เกียรติศักดิ์ สิมพันธุ์
นาย เกียรติศักดิ์ สิมพันธุ์

พนักงานทั่วไป

ขนิษฐา ดีขำ
นาง ขนิษฐา ดีขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ขนิษฐา นามดัง
นางสาว ขนิษฐา นามดัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขวัญใจ โชติพนัง
นางสาว ขวัญใจ โชติพนัง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาว ขวัญลดา สุวรรณผ่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขุนพล มะโหฬาร
นาย ขุนพล มะโหฬาร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คมสัน ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์
นาย คมสัน ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

จงกลรัตน์ คิมหันต์
นาง จงกลรัตน์ คิมหันต์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

จิตติมาส เสถียรรุ่งเรือง
นาง จิตติมาส เสถียรรุ่งเรือง

นักวิชาการเวชสถิติ

จิรัชญา แสนดี
นางสาว จิรัชญา แสนดี

พนักงานธุรการ

จิราภรณ์ สมจิตร
นางสาว จิราภรณ์ สมจิตร

นักสังคมสงเคราะห์

จีรนันท์ คันทะสอน
นางสาว จีรนันท์ คันทะสอน

นักจิตวิทยาคลินิก

จีรวัฒน์ กรรเชียง
นาย จีรวัฒน์ กรรเชียง

ช่างไฟฟ้า

นางสาว จุฑาทิพย์ สุวรรณไตรย์

เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

จุฑาทิพย์ สุวรรณานนท์
นางสาว จุฑาทิพย์ สุวรรณานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจษฎา บุญธิมาศ
นาย เจษฎา บุญธิมาศ

นักเทคนิคการแพทย์

ฉวีวรรณ ศรีประมงค์
นาง ฉวีวรรณ ศรีประมงค์

เจ้าหน้าที่วิจัย

ฉัตรณพัฒน์ โชติกวิรัชกิจ
นาย ฉัตรณพัฒน์ โชติกวิรัชกิจ

นักกิจกรรมบบำบัด

ฉันชนก ทวีปัญญาภรณ์
นางสาว ฉันชนก ทวีปัญญาภรณ์

พนักงานธุรการ

นางสาว ฉันชนก ทวีปัญญาภรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ฉันทนา คุณยศยิ่ง
นาง ฉันทนา คุณยศยิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โฉมยงค์ กันมา
นางสาว โฉมยงค์ กันมา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว ชญาภัช บุญสมบูรณ์

พนักงานธุรการ

นางสาว ชฎาภา พรหมขลิบนิล

เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

ชลิดา รัชตเมธาวิน
นาง ชลิดา รัชตเมธาวิน

นักวิชาการสารสนเทศ

ชวัลรัตน์ จรุงกิจอนันต์
นางสาว ชวัลรัตน์ จรุงกิจอนันต์

พนักงานทั่วไป

ชัญญา สืบเพ็ชร
นางสาว ชัญญา สืบเพ็ชร

นักสังคมสงเคราะห์ สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ชุรีพร ภูครองหิน
นาง ชุรีพร ภูครองหิน

พนักงานทั่วไป

นาย โชติชนะ โพธินิล

นักวิชาการสถิติ

ฐานิตารัชต์ สุขชุ่ม
นางสาว ฐานิตารัชต์ สุขชุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

ฐิติพร จรูญธีระจักร์
นางสาว ฐิติพร จรูญธีระจักร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ณัฐชยา ขำเจริญ
นางสาว ณัฐชยา ขำเจริญ

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ณัฐฐา เกตุทัต
นางสาว ณัฐฐา เกตุทัต

นักกิจกรรมบำบัด

ณัฐณิชา  สุราฤทธิ์
นางสาว ณัฐณิชา สุราฤทธิ์

นักสังคมสงเคราะห์

ณัฐวี ทรงรุจิรัตน์
นางสาว ณัฐวี ทรงรุจิรัตน์

พยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

ดลพร ช่วยกระจ่าง
นาง ดลพร ช่วยกระจ่าง

พนักงานธุรการ

ตวงรัตน์ แสงพรายพรรณ์
นางสาว ตวงรัตน์ แสงพรายพรรณ์

พยาบาล

เตชสิทธิ์ ขำบางเลน
นาย เตชสิทธิ์ ขำบางเลน

ช่างไฟฟ้า

ถิรนันท์ โคสอน
นางสาว ถิรนันท์ โคสอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ทมิตา ถิระชนะกมล
นางสาว ทมิตา ถิระชนะกมล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ทองสอน มงคลทิพย์
นาง ทองสอน มงคลทิพย์

พนักงานทั่วไป

ธัญญาเรศ อยู่แย้ม
นางสาว ธัญญาเรศ อยู่แย้ม

พนักงานธุรการ

ธันวาทิพย์ ธนธรเทียนสิริ
นาง ธันวาทิพย์ ธนธรเทียนสิริ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ธีรยุทธ อัครพรพันธุ์
นาย ธีรยุทธ อัครพรพันธุ์

พนักงานธุรการ

ธีรารัตน์ แม้นพยัคฆ์
นางสาว ธีรารัตน์ แม้นพยัคฆ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นงค์นารถ ทำนองดี
นางสาว นงค์นารถ ทำนองดี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นภาพร ลิ้มอิ่ม
นางสาว นภาพร ลิ้มอิ่ม

นักประชาสัมพันธ์

นันทกา กองสถาน
นางสาว นันทกา กองสถาน

ผู้ช่วยวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

นันทนา ตุแก้ว
นาง นันทนา ตุแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นันทิยา กวาวสิบสาม
นางสาว นันทิยา กวาวสิบสาม

พยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

นาถชญากุล ดนุชากุล
นาง นาถชญากุล ดนุชากุล

พนักงานธุรการ

นารีรัตน์ เจริญวงศ์
นางสาว นารีรัตน์ เจริญวงศ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิตา อรรถประดิษฐ์
นางสาว นิตา อรรถประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นิภา จามรี
นาง นิภา จามรี

พนักงานธุรการ

นิภา ลือนาม
นาง นิภา ลือนาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นุชศราภรณ์ แก้วประดิษฐ์
นางสาว นุชศราภรณ์ แก้วประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

บุณยเกียรติ อ่วมบรรจง
นาย บุณยเกียรติ อ่วมบรรจง

พนักงานทั่วไป

เบญจวรรณ ขำฉา
นางสาว เบญจวรรณ ขำฉา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ปภัสร ยาทุม
นางสาว ปภัสร ยาทุม

พนักงานทั่วไป

นางสาว ปรนิน สุขสมัย

นักจิตวิทยาคลินิก

ประสิทธิ์ ทวีธนสาร
นาย ประสิทธิ์ ทวีธนสาร

ช่างไฟฟ้า

ประอรลักษณ์ โตมา
นางสาว ประอรลักษณ์ โตมา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปริสา สนธิ
นางสาว ปริสา สนธิ

นักวิชาการโภชนาการ

ปรียนันท์ ศิระประภาภัสส์
นางสาว ปรียนันท์ ศิระประภาภัสส์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปาริฉัตร เนตรสกุลณี
นางสาว ปาริฉัตร เนตรสกุลณี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปิยาภรณ์ ชิตเดชะ
นางสาว ปิยาภรณ์ ชิตเดชะ

นักวิทยาศาสตร์

ปุณชรัศมิ์ วรวิทย์สัตถญาณ
นางสาว ปุณชรัศมิ์ วรวิทย์สัตถญาณ

นักวิชาการศึกษา

พงศพร แสงทอง
นางสาว พงศพร แสงทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พชรมณ มาเสาะ
นางสาว พชรมณ มาเสาะ

พนักงานพิมพ์

พนัชกร แสงแก้วสุก
นางสาว พนัชกร แสงแก้วสุก

พนักงานทั่วไป

พเยาว์ คงเปี่ยม
นาง พเยาว์ คงเปี่ยม

พนักงานสถานที่

พรพรรณ เอี่ยมกล่ำ
นางสาว พรพรรณ เอี่ยมกล่ำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พรพิมล เกียรติศักดิ์ทวี
นางสาว พรพิมล เกียรติศักดิ์ทวี

พยาบาล

พรวิไล กำไลทอง
นาง พรวิไล กำไลทอง

พนักงานทั่วไป

พัชนี แซ่กั๋ง
นางสาว พัชนี แซ่กั๋ง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

พัชรินทร์ เที่ยงสมพงษ์
นางสาว พัชรินทร์ เที่ยงสมพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว พัทรียา พฤกษ์สถาพร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิชญา แหลมสวาท
นางสาว พิชญา แหลมสวาท

นักจิตวิทยา

พิษณุ รัตนรักษ์
นาย พิษณุ รัตนรักษ์

นักวิทยาศาสตร์

เพ็ญพิชชา  อุทุสกุลรัตน์
นางสาว เพ็ญพิชชา อุทุสกุลรัตน์

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

แพรววริญญ์ วีรกุลวัฒนา
นางสาว แพรววริญญ์ วีรกุลวัฒนา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ไพศาล มูลอุดม
นาย ไพศาล มูลอุดม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ภัคนันท์ พวงพันธ์
นางสาว ภัคนันท์ พวงพันธ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภัณฑิรา สมบัติไทย
นางสาว ภัณฑิรา สมบัติไทย

นักกิจกรรมบำบัด

ภัทรพรรณ สังฆ์สกุล
นางสาว ภัทรพรรณ สังฆ์สกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาวิณี เจริญสิทธิทรัพย์
นางสาว ภาวิณี เจริญสิทธิทรัพย์

นักกายภาพบำบัด

ภิญญาพัชญ์ เทียมดวงตะวัน
นางสาว ภิญญาพัชญ์ เทียมดวงตะวัน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภูมิศักดิ์ ขอดประนาม
นาย ภูมิศักดิ์ ขอดประนาม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มณีวรรณ ล่าดี
นาง มณีวรรณ ล่าดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มธุริน จันทร์ทองศรี
นางสาว มธุริน จันทร์ทองศรี

เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

มาลี ใจยวน
นางสาว มาลี ใจยวน

นักวิชาการเวชสถิติ

นางสาว เมทิกา พันธ์ไม้

พนักงานทั่วไป

ยุพิน ภูจอมใจ
นางสาว ยุพิน ภูจอมใจ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยุวธิดา นาคแดง
นางสาว ยุวธิดา นาคแดง

พนักงานทั่วไป

รักษพร ตราชู
นางสาว รักษพร ตราชู

พนักงานธุรการ

รัฐวดี ไพสิฐเศวต
นางสาว รัฐวดี ไพสิฐเศวต

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รัตชนก จีราคม
นางสาว รัตชนก จีราคม

นักวิชาการศึกษา

รัตยา มาลีแก้ว
นางสาว รัตยา มาลีแก้ว

พนักงานธุรการ

รุ่งโรจน์ โสจันทึก
นาย รุ่งโรจน์ โสจันทึก

นักวิทยาศาสตร์

วชิรญา  บุรพธานินทร์
นางสาว วชิรญา บุรพธานินทร์

นักจิตวิทยาคลินิก

วรนุช พูลสุข
นางสาว วรนุช พูลสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วรรณนา เข็มศรี
นาง วรรณนา เข็มศรี

พนักงานทั่วไป

วรรณา เทียนแก้ว
นางสาว วรรณา เทียนแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วรรณา ศรีภักดี
นาง วรรณา ศรีภักดี

พนักงานทั่วไป

วรรณิภา หุ่นมีทอง
นางสาว วรรณิภา หุ่นมีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วรวุฒิ จรจรูญ
นาย วรวุฒิ จรจรูญ

พนักงานประจำห้องทดลอง

วราภรณ์ กลมเกลา
นางสาว วราภรณ์ กลมเกลา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วราภรณ์ เรียงผา
นางสาว วราภรณ์ เรียงผา

พนักงานธุรการ

วริษฐา วัฒนาวงศ์
นาง วริษฐา วัฒนาวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วลัยพรรณ รักขุมแก้ว
นางสาว วลัยพรรณ รักขุมแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วสิษฐ์พร ฟักศรีเมือง
นาย วสิษฐ์พร ฟักศรีเมือง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัชรี เลอมานกุล
นางสาว วัชรี เลอมานกุล

ผู้ช่วยวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

วันดี ทองใบศรี
นางสาว วันดี ทองใบศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วันเพ็ญ   บุญรวย
นางสาว วันเพ็ญ บุญรวย

พยาบาล สังกัด งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

วันเพ็ญ ฤทธิตา
นางสาว วันเพ็ญ ฤทธิตา

นักจิตวิทยาคลินิก

วาสนา แดนรักษ์
นาง วาสนา แดนรักษ์

พนักงานทั่วไป

วิยการณ์ อินทรรุจิกุล
นาง วิยการณ์ อินทรรุจิกุล

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศรัณย์รัฐ อินทร์โอสถ
นางสาว ศรัณย์รัฐ อินทร์โอสถ

พนักงานธุรการ

ศศวรรณ หอพัตราภรณ์
นาง ศศวรรณ หอพัตราภรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ศศิรินทร์ สิริวาสโนทัย
นางสาว ศศิรินทร์ สิริวาสโนทัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ศักรินทร์ อาจศิริ
นาย ศักรินทร์ อาจศิริ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศิริกัลยา ทิพย์ประเสริฐ
นางสาว ศิริกัลยา ทิพย์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศิริบังอร บุญชู
นางสาว ศิริบังอร บุญชู

นักวิทยาศาสตร์

ศิริพร โกเศยะโยธิน
นางสาว ศิริพร โกเศยะโยธิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ศิริพรรณ ชูช่วง
นาง ศิริพรรณ ชูช่วง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ศุภรัตน์ เทพภิบาล
นางสาว ศุภรัตน์ เทพภิบาล

นักสุขศึกษา

ศุภลักษณ์ เชาว์วัย
นางสาว ศุภลักษณ์ เชาว์วัย

ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

ศุภวรรณ ขุนนางจ่า
นางสาว ศุภวรรณ ขุนนางจ่า

พยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

สนธยา บัวนาค
นาง สนธยา บัวนาค

ผู้ช่วยพยาบาล

สมพร เหลี่ยมมงคลกุล
นาง สมพร เหลี่ยมมงคลกุล

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายห้องปฏิบัติการ

สมพัตสร ดิษฐเอม
นางสาว สมพัตสร ดิษฐเอม

พนักงานทั่วไป

สมฤกษ์ เตชะวรพัฒนา
นาย สมฤกษ์ เตชะวรพัฒนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาว สมหญิง ชมปั้นทอง

พนักงานทั่วไป

นาย สหรัฐ เนื้อนาบุญ

พนักงานธุรการ

สายพิน ปลื้มจิตต์
นาง สายพิน ปลื้มจิตต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำราญ คำก้อน
นาย สำราญ คำก้อน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

สิริมา รัชชัย
นางสาว สิริมา รัชชัย

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

สุกัญญา อับดุลเลาะห์
นางสาว สุกัญญา อับดุลเลาะห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สุจิตรา มั่นทอง
นางสาว สุจิตรา มั่นทอง

พนักงานธุรการ

สุชาดา นันทพูลทรัพย์
นางสาว สุชาดา นันทพูลทรัพย์

นักวิชาการเวชสถิติ

สุชานัน เลาหะเอกกริน
นางสาว สุชานัน เลาหะเอกกริน

นักจิตวิทยา

สุดจริต มาตย์เกียรติกุล
นางสาว สุดจริต มาตย์เกียรติกุล

พนักงานทั่วไป

สุดารัตน์ ศิริศักดิ์พานิช
นางสาว สุดารัตน์ ศิริศักดิ์พานิช

นักจิตวิทยาคลินิก

สุธาสินี ตองอ่อน
นาง สุธาสินี ตองอ่อน

พนักงานธุรการ

สุนันทา เทียนแก้ว
นางสาว สุนันทา เทียนแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุนันทา สวนขยัน
นาง สุนันทา สวนขยัน

พนักงานสถานที่

สุนิสา อุลลา
นาง สุนิสา อุลลา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุพันธิดา แสงชัน
นางสาว สุพันธิดา แสงชัน

พนักงานทั่วไป

สุมาลี ธรรมใจใส
นางสาว สุมาลี ธรรมใจใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุมาลี นาคไร่ขิง
นางสาว สุมาลี นาคไร่ขิง

นักวิชาการศึกษา

สุมิตตรา ฤกษ์รื่น
นางสาว สุมิตตรา ฤกษ์รื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุรณี เฉลิมชัยนุกูล
นางสาว สุรณี เฉลิมชัยนุกูล

เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

สุรีภรณ์ จันทร์ทอง
นางสาว สุรีภรณ์ จันทร์ทอง

พยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

สุวรรณ กระแสเทพ
นาย สุวรรณ กระแสเทพ

นักวิชาการศึกษา

สุวัฒนา เนียมนิล
นางสาว สุวัฒนา เนียมนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุวิทย์ บุดดา
นาย สุวิทย์ บุดดา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุวิมล ศรีปราชญ์
นางสาว สุวิมล ศรีปราชญ์

นักเทคนิคการแพทย์

เสริมศรี สามบุญมี
นาง เสริมศรี สามบุญมี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เสาวลักษณ์ รัตนมาลัย
นาง เสาวลักษณ์ รัตนมาลัย

พยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

หทัยชนก รักประยูร
นาง หทัยชนก รักประยูร

นักวิชาการโภชนาการ

หทัยรัตน์ ชนะพงศ์ธรรม
นาง หทัยรัตน์ ชนะพงศ์ธรรม

พนักงานธุรการ

หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
นางสาว หนึ่งฤทัย จงใจเทศ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว อภิชญา ศาสนจรรยา

นักสังคมสงเคราะห์

อภิชญา อยู่มีสุข
นางสาว อภิชญา อยู่มีสุข

เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

อภิญญา พูลสุข
นางสาว อภิญญา พูลสุข

พนักงานธุรการ

นางสาว อภิรัติ กล่อมแพทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อมรรัตน์ พิพัฒน์เสถียร
นางสาว อมรรัตน์ พิพัฒน์เสถียร

เจ้าหน้าที่วิจัย

อรนลิน ธูสรานนท์
นางสาว อรนลิน ธูสรานนท์

นักวิชาการศึกษา

อรพิน ประเสริฐจินดา
นาง อรพิน ประเสริฐจินดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อรอนงค์ มะลิลำ
นาง อรอนงค์ มะลิลำ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อรอุมา โสพัฒน์
นางสาว อรอุมา โสพัฒน์

นักสุขศึกษา

อวัสดา วงศ์ขวัญเมือง
นางสาว อวัสดา วงศ์ขวัญเมือง

พยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

อ้อยทิพย์ รัตตนนท์
นาง อ้อยทิพย์ รัตตนนท์

พนักงานทั่วไป

อัญชลี เรืองศิรรักษ์
นาง อัญชลี เรืองศิรรักษ์

นักวิทยาศาสตร์

อัยยะวรรณ ราชภักดี
นางสาว อัยยะวรรณ ราชภักดี

พนักงานพิมพ์

อาทิตย์ ขุนจันทร์
นาย อาทิตย์ ขุนจันทร์

ช่างเทคนิค

อาทิมา เผ่าคง
นางสาว อาทิมา เผ่าคง

เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย

อารีญา นฤมิต
นางสาว อารีญา นฤมิต

พนักงานธุรการ

เอกราช บุญชม
นาย เอกราช บุญชม

นักสุขศึกษา