ผู้บริหาร

จารุพิมพ์ สูงสว่าง

หัวหน้าภาควิชา

ศ.พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง

วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์

รองหัวหน้าภาควิชา

ศ.พญ. วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์

อนิรุธ ภัทรากาญจน์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์

สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

ผศ.นพ. สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

สุภิญญา อินอิว
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รศ.พญ. สุภิญญา อินอิว

วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก

รศ.นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

อรทัย พิบูลโภคานันท์ (จิรพงศานานุรักษ์)
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ศ.พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์ (จิรพงศานานุรักษ์)

อรศรี วิทวัสมงคล
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการผู้ป่วยใน

ผศ.พญ. อรศรี วิทวัสมงคล

วนัทปรียา พงษ์สามารถ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์

รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ

ณัศวีร์ วัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง

รศ.พญ. ณัศวีร์ วัฒนา

กมล เผือกเพ็ชร
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเวชระเบียน

รศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร

สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์

นันทวัน ปิยะภาณี
เลขานุการฝ่ายการแพทย์

รศ.พญ. นันทวัน ปิยะภาณี