สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายนอกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 1. แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยเด็ก (อายุ < 18 ปี ) มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช (ฉบับปรับปรุง 20 ก.พ. 2562)
  • ติดต่อผ่าน referral center รพ.ศิริราช โทร. 02-4199556, 02-4198556
  • รอการติดต่อกลับจากแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หลังแพทย์ประจำบ้านปรึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการการส่งต่อผู้ป่วยกรณีมีเตียงรองรับ หรือให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น
  • เมื่อมีการยืนยันการรับผู้ป่วยแล้ว จะมีการขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อผู้นำส่งเพื่อการส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก (Inborn error of metabolism)
 3. แนวทางการปรึกษาแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ กรณีที่มีผู้ป่วยเด็กเกิดภาวะฉุกเฉิน ที่ห้องฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุ และหอผู้ป่วยอื่น ในโรงพยาบาลศิริราช (ฉบับปรับปรุงเมื่อ เม.ย.2560)
 4. แนวทางการส่งตัวผู้ป่วยเด็กจากแผนก OPD-IPD-ER รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) มารพ.ศิริราช (ฉบับแก้ไขวันที่15มี.ค.59)
 5. แนวทางการรับปรึกษาผู้ป่วยเด็กจากต่างภาควิชา
 6. Covid-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์