หน่วยตรวจโรคเด็ก

สถานที่ตรวจ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 1
เวลา 09.00 - 13.00 น. (ปิดรับบัตร 12.00 น.)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-5688-9
การเข้าตรวจ (ผู้ป่วยมีใบนัด/ผู้ป่วยไม่มีใบนัด)
  • รับบัตรคิว
  • คัดกรอง ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง
  • ทำหัตถการก่อนตรวจ (เจาะเลือด, เป่า Peak Flow, วัดความดันโลหิต)
    ผู้ป่วยที่รับบริการในคลินิกเป็นผู้ป่วยนัดหมายให้บริการตรวจตามคิว กรณีเร่งด่วนให้ผู้ป่วยตรวจในระบบ (Fast Tract) ตรวจทันที
รีบด่วน-ฉุกเฉิน (Urgency-emergency) 07.00 - 16.00 น. (ปิดรับบัตร 15.30 น.)
การซื้อยา เวลา 08.00-16.00 น. ผู้ป่วยรับยาที่ห้องยาตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 1
เวลา หลังเวลา 16.00 น. ผู้ป่วยรับยาที่ห้องยา 102 ตึกผู้ป่วยนอก
หมายเหตุ 1. การตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ปัจจุบันและล่วงหน้าได้ที่ห้องสังคมสงเคราะห์ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 1
2. การเข้าตรวจในคลินิกเฉพาะโรคต้องได้รับการตรวจประเมินจากกุมารแพทย์ทั่วไปก่อน