หลักสูตร
 1. แพทยสภารับรองมาตรฐานและคุณภาพแผนงานฝึกอบรม (มคว.๓) ประกาศ ณวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 2. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์) พ.ศ.2565 (มคว.1)
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2565 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2561 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 5. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ (โครงการร่วมศิริราช-ราชบุรี) พ.ศ. 2561
 6. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์) พ.ศ.2561 (มคว.1)
 7. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 (มคว.2)
 8. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ (ศิริราช) พ.ศ.2554 (สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562)
 9. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 11. หลักสูตร Diploma of the Thai Board of Pediatrics (for foreign doctor) (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ)
 12. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก