ข้อมูลการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2568
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรชั้นนำ มีมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการศึกษาวิจัย บริการสุขภาพและวิชาการ เป็นศูนย์เครือข่ายของการเรียนรู้ และช่วยชี้นำสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย

           ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ทำการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 โดยมีแพทย์ที่จบไปเป็นกุมารแพทย์ แล้ว 76 รุ่น จำนวน 1032 คน

           เป้าหมายหลัก คือ การผลิตกุมารแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา

           หอผู้ป่วยหลักของภาควิชากุมารฯ ได้แก่ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ตึกอานันทมหิดล ตึกโกศลกันตะบุตร ตึกกุมาร และอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีฯ มีจำนวนเตียงทั้งหมด 303 เตียงแบ่งการดูแลเป็นทารกแรกเกิด เด็กเล็ก (อายุ 0 – 4) ปี และเด็กโต (อายุ 4 – 18 ปี) สำหรับผู้ป่วยนอกนั้นมารับบริการที่ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 1 ซึ่งแบ่งออกเป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะโรค มีผู้ป่วยมารับการบริการ 200-300 รายต่อวัน

วิชาการ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกด้าน โดยจัดกิจกรรมวิชาการให้แพทย์ประจำบ้าน ดังต่อไปนี้

 • morning conference ภายในภาควิชา ได้แก่ interesting case, admission report, grand round, problem case และ morbidity & mortality conference
 • การบรรยาย ทั้ง clinical pediatrics และ basic science
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ counseling skills, statistics, ethics, CPR, simulation
 • มีการประเมินผลโดยการสอบ MCQ, OSCE และ CRQ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวุฒิบัตร
 • ประชุมวิชาการโดยภาควิชาฯ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียน

งานวิจัย

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านมีโอกาสฝึกฝนทักษะทำงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องโดยมีคณาจารย์ในภาควิชาฯ ที่มีความรู้ความชำนาญให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์ประจำบ้านจะนำเสนอโครงงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัย เป็นระยะ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่องานวิจัยสิ้นสุดแพทย์ประจำบ้านจะมีโอกาสนำเสนอผลงานในรูปของ oral หรือ poster presentation ในงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ แและมีโอกาสตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางการแพทย์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

การเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนในปัจจุบัน

นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เพิ่มจำนวนการรับแพทย์ประจำบ้านเป็นระยะ จาก 16 คน มาเป็น 23 คน และเป็น 28 คนในปัจจุบัน ทำให้การอยู่เวรรับปรึกษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการของแพทย์ประจำบ้านลดน้อยลงตามลำดับ โดย แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในปี 2546 อยู่เวร 9 – 10 เวรต่อเดือน ขณะที่ปัจจุบันอยู่เวร 5 – 7 เวรต่อเดือน

นอกจากจำนวนของแพทย์ประจำบ้านที่เพิ่มขึ้นแล้วภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำงานและการเรียนการสอนที่ต่างไปจากเดิม จนหลายๆคนที่ได้มีโอกาสเห็นหรือได้ทำงานด้วยรู้สึกดีขึ้น เช่น

- ในหอผู้ป่วยที่เป็น teaching ward เด็กเล็ก เด็กโต มีการแบ่งทีมแพทย์ทั้งอาจารย์ attending แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ เป็น 2 ทีม ดูแลผู้ป่วยประมาณทีมละไม่เกิน 12 ราย จากเดิมประมาณ 20-24 ราย ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระเรื่องงานเอกสาร การสรุปเวชระเบียน มีเวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

- กิจกรรมทางวิชาการตอนเช้า (morning activity) มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม มีอาจารย์เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น มีตั้งแต่อาจารย์อาวุโส ไปจนถึงอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้รับการบรรจุมากกว่า 10 ท่านในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนำเสนอ admission report เป็นภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของแพทย์ประจำบ้าน

- จัดให้มี thesis month 1 เดือน ในช่วง rotation ครึ่งแรกของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้มีเวลาสรุปข้อมูลวิจัยและจัดทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีภาระงานอื่น

- แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 มีเดือน elective อย่างน้อย 3 เดือน และเปิดโอกาสให้ไป elective ต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้ทางภาควิชาฯ ได้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้านกับ University of California, Los Angeles (UCLA) และ Oregon Health & Science University (UHSU) ทำให้การไป elective ต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ขอทุนจากคณะฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไป elective อีกด้วย

รายชื่ออาจารย์พิเศษ

 • ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
 • ศ.คลินิก นพ.อุรพล บุญประกอบ
 • ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ศ.เกียรติคุณ นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
 • ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา
 • ศ.นพ.บูรณะ ชวลิตธำรง
 • รศ.พญ.ประอร ชวลิตธำรง
   
   
 • ศ.คลินิก พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ศ.เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร
 • ศ.เกียรติคุณ พญ.จิราศรี วัชรดุลย์
 • ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฏร์
 • ศ.คลินิก นพ.เสน่ห์ เจียสกุล
 • ศ.เกียรติคุณ นพ.กิตติ อังศุสิงห์
 • ศ.คลินิก นพ.เหลือพร ปุณณกันต์
 • รศ.นพ.วิบูล สุนทรพจน์
- รายชื่ออาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  - เข้ารับการฝึกอบรมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งหลักสูตร เป็นเวลา 3 ปี
 2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โครงการร่วมศิริราช-ราชบุรี
  - เป็นโครงการร่วมระหว่าง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ โรงพยาบาลราชบุรี โดยแพทย์ประจำบ้านจะเข้ารับการฝึกอบรมที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเวลา 1.5 ปี และที่โรงพยาบาลราชบุรี 1.5 ปี
 3. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (หลักสูตร 5 ปี)
  - เป็นหลักสูตร 5 ปี โดยใน 3 ปีแรกจะเข้ารับการฝึกอบรมเช่นเดียวกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ส่วนในปีที่ 4 และ 5 จะเข้ารับการฝึกอบรมต่อยอดในด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 2 ใบ คือวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ และวุฒิบัตรโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (เทียบเท่ากับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด)
คุณสมบัติของผู้สมัครในหลักสูตรต่างๆ
 1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • มีต้นสังกัด
   • ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568)
  • อิสระ
   • ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568) และไม่มีภาระการชดใช้ทุน
 2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โครงการร่วมศิริราช-ราชบุรี (ปฎิบัติงาน รพ.ศิริราช 1.5 ปี และ รพ.ราชบุรี 1.5 ปี)
  • มีต้นสังกัด และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568)
 3. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (หลักสูตร 5 ปี)
  • มีต้นสังกัด
   • ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568)
  • อิสระ
   • ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบ 1 ปี
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568) และไม่มีภาระการชดใช้ทุน
ศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม และความต้องการแพทย์ประจำบ้านปี 2568 จำนวน Resident ที่ต้องการรับปี 2568
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • โครงการร่วมศิริราช-ราชบุรี
 • โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (หลักสูตร 5 ปี)
24
4
2
เอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.)

I. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร (เอกสารที่ 1-6 ให้ส่งพร้อมใบสมัคร เอกสารที่ 7-12 สามารถส่งภายหลังได้)

 1. ใบสมัคร: กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่นี่ กรุณากด Submit เพียงครังเดียว
       QR
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (Transcript)
 4. ผลการสอบ National test step 1 และ step 2
 5. Curriculum vitae (CV) ของผู้สมัคร แสดงรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้
  • ประวัติส่วนตัว
  • ประวัติสุขภาพรวมถึงโรคประจำตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • กิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ที่เคยทำ
  • ประวัติการทำงาน
  • ผลงานหรือโครงงานดีเด่นที่เคยปฏิบัติ 1 เรื่องพร้อมรายละเอียด (ถ้ามี)
  • รางวัลจากการศึกษาหรือการทำงานที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
 6. บทความบรรยาย ความยาวไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษ โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย
  • ความคิดเห็นต่อวิชาชีพกุมารแพทย์ และเหตุผลที่ท่านเลือกมาเรียนกุมารเวชศาสตร์
  • Statement of purpose แสดงจุดมุ่งหมายและแผนการหลังเรียนจบ
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 8. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สุกล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 9. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ (ส่งภายหลังได้ หากเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีที่1)
 10. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (recommendation letter) 3 ฉบับ ซึ่งควรออกโดยอาจารย์จากสถาบันที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน และผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิดอย่างน้อย 1 ท่าน
  • รูปแบบของหนังสือรับรอง อาจเลือกใช้เป็นรูปแบบของจดหมายรับรองทั่วไป หรือใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองของภาควิชาฯ ดังนี้ Download ใบ Recommendation
  • สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้ โดยผู้สมัครอาจรวบรวมส่งที่ภาควิชาฯ หรือให้ผู้เขียนหนังสือรับรองส่งเอกสารโดยตรงที่ภาควิชาฯ
  • ผู้สมัครควรขอ recommendation letter อย่างน้อย 2 ชุด หรือทำสำเนาไว้ เนื่องจากในขั้นตอนการสมัครกับแพทยสภา ผู้สมัครจะต้องแนบ recommendation letter เช่นกัน
 11. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม ในกรณีที่ต้นสังกัดประกาศผลพิจารณาทุนแล้ว)
 12. ผลสอบภาษาอังกฤษ โดยอาจเลือกใช้ผลสอบ MU Grad Plus, TOEFL-iBT หรือ IELTs เพื่อใช้ประกอบการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หากยังไม่มีผลสอบ สามารถส่งผลสอบภายหลังได้หลังได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน โดยต้องส่งผลสอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2568
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนภาษาอังกฤษและการสมัครสอบ MU Grad Plus test ได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?g=6
  • ตัวอย่างคะแนน

II. ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน:

     กรุณาพิมพ์ใบสมัครเพื่อลงนามและ Scan ส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่ e-mail: e-mail:edupostgrad@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ที่

งานการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 10 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ 02-4195961, 02-4195969, 02-4195970
คุณกนิษฐา จันทธัมโม e-mail:edupostgrad@gmail.com

 
update วันที่ 28 ม.ค. 2567