การเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน
  1. แนวทางปฎิบัติในการจองเตียง
  2. หอผู้ป่วยและอัตราค่าบริการ
  3. การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการผู้ป่วยใน
  4. ข้อปฎิบัติระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
  5. ระเบียบการเยี่ยมและเฝ้าไข้
  6. ข้อปฎิบัติในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล