รายนามหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เนตรศิริ 1 มกราคม 2489 - 30 กันยายน 2511
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่านผู้หญิงเฉิดฉลอง เนตรศิริ 1 ตุลาคม 2511 - 30 กันยายน 2512
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา 1 ตุลาคม 2512 - 30 กันยายน 2527
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมโพธิ พุกกะเวส 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2530
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุรพล บุญประกอบ 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
ศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2541
ศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์เหลือพร ปุณณกัณต์ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธราธิป โคละทัต 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551
รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิรันดร์ วรรณประภา 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2559
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน