รายการกองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก

     ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนต่างๆ เพื่อผู้ป่วยเด็ก ผ่านศิริราชมูลนิธิ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีศิริราชมูลนิธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี เลขที่บัญชี 016-3-00049-4 กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินบริจาคสำหรับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ท่านสามารถแอดไลน์ศิริราชมูลนิธิ @sirirajfoundation หรือส่งรายละเอียดไปที่ e-mail :donation@sirirajfoundation.org เพื่อแจ้งรายละเอียดการบริจาค หากท่านไม่ได้รับใบเสร็จภายใน 30 วัน กรุณาติดต่อสำนักงานศิริราชมูลนิธิ โทร. 02-419-7658-60 ต่อ 101-104, 107
     ท่านสามารถกรอกรายละเอียดการบริจาคทางออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/p7gZt ระบบจะจัดส่งใบ pay-in ของท่านไปยัง donation@sirirajfoundation.org โดยอัตโนมัติ


QR Code ใบบริจาคเงินออนไลน์
*** หมายเหตุ: กรุณากรอกเลขกองทุนในหมายเหตุของ Pay-in Slip ของธนาคารเวลาที่ท่านบริจาคเงินเข้าบัญชีศิริราชมูลนิธิ ***

ชื่อกองทุน รหัสกองทุน วัตถุประสงค์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
กองทุนตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี B002605 - เพื่อสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์
- สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่ขาดแคลน
บริจาคแบบ E-donation
ทุน 72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D003784 - สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย
- สนับสนุนโครงการพัฒนางานด้านการศึกษา วิจัย และบริการของภาควิชา
- สนับสุนการก่อสร้างอาคารกุมารเวชศาสตร์หลังใหม่
กุมารศิริราชต้านภัยโควิด D0004112 สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในช่วงสานการณ์โควิด
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่วัยรุ่นและเด็กด้อยโอกาส D003520 เพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นด้อยโอกาส
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
หน่วยจิตเวช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D490 เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
กองทุนโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น D2235 เพื่อนำเงินมาช่วยผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลและค่าเดินทาง
กองทุนฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต D2434 เพื่อรับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งมักมีภาวะตัวเตี้ยรุนแรง ให้ได้รับการรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนการเจริญเติบโต
กองทุนเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน D2719 เพื่อการสร้างและพัฒนากลุ่ม และส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความรู้ แก่เด็กและวัยรุ่นเบาหวาน
สาขาวิชาทารกแรกเกิด
กองทุนทารกแรกเกิด ศิริราชมูลนิธิ D1484 เพื่อการบริการและรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิด
สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก D 3649
 • เพื่อผู้ป่วยยากไร้
 • เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย
 • เพื่อกิจการ
 • สาขาวิชาโภชนาการ
  กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่ขาดสารอาหารจากโรคซับซ้อน D004274 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช ด้วยภาวะขาดสารอาหารจากโรคซับซ้อน
  สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
  กองทุนโรคข้อและแพ้ภูมิตนเองในเด็ก D2329 เพื่อช่วยเหลือด้านการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคข้อและแพ้ภูมิตนเอง
  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
  หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมาร ร.พ.ศิริราช D2393
 • เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย ของหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมาร ร.พ. ศิริราช
 • สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อเด็ก
 • กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมาร ร.พ.ศิริราช
 • PACTG D 2504 เพื่อกิจการ การวิจัยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  สาขาวิชาโรคไต
  หน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D 910
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไตที่ยากไร้
 • เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโรคไต
 • ปลูกถ่ายไตเด็ก D 2714 เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายไต สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไตที่ยากไร้
  ผู้ป่วยเอสแอลอี D 3010
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กเอสแอลอีที่ยากไร้
 • เพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเอสแอลอี เช่น กิจกรรมค่าย การอบรมให้ความรู้
 • สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ
  กองทุนเพื่อเด็กป่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต D002771 เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจ, เพื่อการศึกษา, ฝึกอบรม
  สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
  กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ D 2274 เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ
  เพื่อการวินิจฉัยและรักษาติดตามโรคหืดในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D 003543 เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้
  กองทุนเพื่อการตรวจรักษาและวินิจฉัยเด็กที่เป็นโรคแพ้อาหาร D003432 เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กแพ้อาหาร
  สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
  ทุนหน่วยทางเดินอาหารในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D001430 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย และการวิจัย
  สาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยา
  กองทุนสาขาวิชาโรคระบบประสาทและสมองในเด็ก D1590 เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมองในเด็ก
  สาขาวิชาโรคหัวใจ
  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D000105 เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลศิริราช เพื่อการศึกษา ฝึกอบรมวิจัย และเพื่อกิจการ
  สาขาโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D003809 เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช เพื่อการศึกษา ฝึกอบรมวิจัย และเพื่อกิจการ
  สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี
  กองทุนโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในเด็ก D000997 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยมักต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากท่านผู้มีเมตตาและมีจิตศรัทธา
  กองทุนช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง D001529 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยมักต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากท่านผู้มีเมตตาและมีจิตศรัทธา
  กองทุนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกุมารเวชศาสตร์ D002604 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเลือด มะเร็ง หรือโรคทางกรรมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถรักษา ให้หายได้ด้วยวิธีการรักษาทั่วไป และมีความจำเป็นต้องปลูกถ่ายไขกระดูก หรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (สเต็มเซลล์ หรือ stem cell) โดยใช้เลือดจากรกหรือสายสะดือ หรือจากผู้บริจาคเซลล์อื่นๆ จึงจะหายได้ เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ผู้ป่วยมักต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากท่านผู้มีเมตตา และมีจิตศรัทธา
  กองทุนหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ D001950 เป็นกองทุนเพื่อใช้ในกิจการของสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็กของสาขาวิชาฯ
  สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต
  กองทุนเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตทางกุมารเวชศาสตร์ D003541 เพื่อผู้ป่วยยากไร้, เพื่อการศึกษา, ฝึกอบรม, วิจัย
  กองทุนเพื่อเด็กป่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต D002771 เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจ, เพื่อการศึกษา, ฝึกอบรม
  สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์

  เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม

  D004036

 • เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม
 • เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย
 • เพื่อกิจการ
 • ศูนย์กุมารบริรักษ์
  กองทุน กุมารบริรักษ์ D2900 เพื่อกิจการต่างๆในศูนย์กุมารบริรักษ์ (ใช้ทั้งต้นและดอกผล)
  กองทุน เพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย D003770 เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย, เพื่อกิจการ
  กองทุน Soroptimist Bangkok For Cancer Children D003585 เพื่อช่วยเหลือด้านที่พักแก่ญาติผู้ป่วยเด็ก
  ธนาคารนมแม่
  ธนาคารนมแม่โรงพยาบาลศิริราช

  D3383