ข้อมูลการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565

ชื่ออนุสาขา หลักสูตร ศักยภาพ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่เปิดรับรอบ2 คู่มือการปฏิบัติงาน
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 1 1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 5 4
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 2 2
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม 1 1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1 1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 3 2
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 4 4
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 4 3
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคประสาท 3 3
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 3 3
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 3 2
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 3 3
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต 2 2
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 1 1
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 5 5
อนุสาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น 1 1
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 1
* หลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สามารถ Download ใบสมัครส่งแพทยสภา หรือราชวิทยาลัย ได้ที่ http://www.thaipediatrics.org/pages/Training/Detail/41/247

แบบฟอร์มการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Download ใบ Recommendation

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 10
ติดต่อ 02-4195961 e-mail:edupostgrad@gmail.com
update : 27 ส.ค. 2564